افزایش تولید ناخالص در تمامی شهرستان های لیتوانی

گزارشات آماری در لیتوانی حاکی از آنست که در طول سال گذشته تولید ناخالص در تمامی شهرستان ها افزایش یافته است.

سهم مناطق در تولید ناخالص بسیار متفاوت بوده است. بیشترین تولید در حدود 38.1 درصد بوده که ویلنیوس (پایتخت لیتوانی) موفق به تولید این مقدار شده است همچنین دیگر شهرستان های لیتوانی به ترتیب 19.6 درصد در کاناس 12.1 درصد در کلایپدا تولید داشته اند و دیگر شهرستان ها از جمله آلیتوس، ماریجامپوله، تاراگای، تلشای و آتنا در حدود 5 درصد تولید ناخالص داشته اند.

تنها در سال گذشته در زمینه، سرانه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با میانگنین ملی، شهرستان های ویلنیوس (142.6درصد) و کلایپدیا (108.9درصد) در صدر قرار داشتند. رشد سرانه تولید ناخالص در شهرستان ها به هر جهت اختلاف میان شهرستان ها و دیگر مناطق کم نیست. سرانه رشد ناخالص در شهر ویلنیوس تقریبا دو برابر شهرستان های آلیتوس، ماریجامپوله و تاراگای است.

/ 0 نظر / 17 بازدید