ریاست لیتوانی بر اتحادیه اروپا

ریاست اتحادیه اروپا در سال 2013 از اول ژانویه به عهده ایرلند و در نیمه دوم سال، لیتوانی عهده دار ریاست اتحادیه اروپا می باشد. ریاست بر اتحادیه اروپا شش ماهه بوده و اعضای این اتحادیه به ترتیب ریاست آن را بر عهده می گیرند.

بر اساس جدول موجود، پس از ایرلند و در شش ماه دوم سال 2013 میلادی لیتوانی رئیس اتحادیه اروپا خواهد بود. لیتوانی عملکردهای قوی را در دوره ریاست خود بر اتحادیه اروپا در نظر دارد که با شروع این دوره به انجام می رساند.

/ 0 نظر / 18 بازدید